Prisoplysninger

Ordrebekræftelse:

Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi en ordrebekræftelse til klienten. Ordrebekræftelsen fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre samt om muligt et samlet honorarskøn for opgaven samt fakturerings– og betalingsvilkår.

Vi skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, at vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere klienten om de ændrede forhold.

Tidsregistrering:

Når vi arbejder på en sag registrerer vi elektronisk den tid vi bruger. Alt registreres med 6 minutters intervaller, herunder møder, telefonsamtaler, sagsbehandling, korrespondance, e-mails, udarbejdelse af dokumenter, deltagelse i retsmøder, transporttid mv.

Prisoplysninger ved sagens start:

Når vi modtager en sag, giver vi prisoplysninger ud fra en konkret vurdering hvori bl.a. følgende elementer indgår: Det forventede tidsforbrug, opgavens kompleksitet, om opgaven nødvendiggør en indsats under betydeligt tidspres, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, og det ansvar der er forbundet med opgaven. I visse sagstyper vil det være muligt at aftale en fast pris på forhånd. Hvis det mod forventning viser sig, at sagen er mere omfattende end oprindeligt anslået, vil det være nødvendigt at indgå en ny prisaftale.

Vi oplyser fra sagens start om retshjælpsforsikring, offentlig retshjælp, fri proces mv. Da muligheden for fri proces afhænger af klientens indkomst og eventuelt tillige samlevende/ægtefælles indkomst, er det klientens eget ansvar at gøre advokaten opmærksom på, hvis klientens økonomiske forhold har ændret sig således, at de økonomiske betingelser for fri proces bliver opfyldt. 

Timesatser:
Advokatens timesats udgør kr. 2.500 pr. time inkl. moms.

Selve afregningen

Hvis det aftales, at der à conto afregnes med 2.500 kr. løbende hver måned medsendes tidsopgørelse over forbrugt tid medsendes ved hver à conto afregning. Ved sagens afslutning vil der ske endelig afregning ud fra de principper, der er anført ovenfor. Som udgangspunkt vil vi bede, om, at klienten på forhånd indbetaler et beløb, der skal dække de faktiske om kostninger under sagen som f.eks. retsafgift, tinglysningsafgift, udgifter til syn og skøn, lægeerklæringer mv. da vi pga. klientkontoreglerne ikke kan lægge disse beløb ud for klienten.

Betales vores regning ikke rettidigt, vil der blive udsendt kontoudtog med et rykkergebyr på 100 kr. op til tre gange, ligesom der bliver tilskrevet renter efter renteloven.

Individuelle aftaler:

I særlige tilfælde kan der skriftligt være indgået individuel aftale om afregning i sagen. Hvis det er tilfældet, går den individuelle aftale forud  for de generelle prisoplysninger, idet de generelle prisoplysninger dog er udfyldende.


Det med småt 

Advokatkontoret la Cour,
CVR.nr 31 52 24 39 er en personligt ejet virksomhed.

Virksomhedens klientkonto er i
Nordea Bank reg. nr.: 2730 kontonr.: 4379384914

Ansvarsforsikring

Advokatkontoret la Cour har tegnet
ansvarsforsikring og stiller garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen er tegnet hos 
HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø.

Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast
kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er
relevant. 

Forretningsbetingelser

Advokatsamfundet: 
Advokat Christine la Cour er beskikket som advokat af Justitsministeriet.

Advokat Christine la Cour er underlagt Advokatsamfundets etiske regler og reglerne om god advokatskik. Advokat Christine la Cour er tillige omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og
disciplinærsystem. De til enhver tid gældende regler er tilgængelige på
Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Forbrugere kan klage over deres advokat til Advokatnævnet,
Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der henvises til http:/http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/VilD...


Mediatoradvokat og retsmægler: 

Advokat Christine la Cour har gennemført Danske Advokaters mediatoruddannelse og kan derfor tillige påtage sig opgaver som mediatoradvokat.

Optræder advokat Christine la Cour i rollen som mediatoradvokat er advokat Christine la Cour tillige omfattet af de etiske regler, der er udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater. De 
etiske regler kan findes på Danske Mediatoradvokaters hjemmeside www.mediatoradvokater.dk.

Alle mediatoradvokater er således underlagt to etiske regelsæt, da de som advokater tillige skal efterleve Advokatsamfundets etiske regler. De to regelsæt sikrer, at mediationen gennemføres på et højt etisk niveau.


Lov om hvidvask: 

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, at advokater skal sikre sig:

– at klienten legitimerer sig med navn, adresse, cpr.- eller cvr.nummer
    før der optages forretningsmæssig forbindelse

– at de indhentede identitetsoplysninger opbevares mindst 5 år efter
    klientforholdets ophør og

– at de nævnte dokumenter m.v. angående nævnte transaktioner
    opbevares mindst 5 år efter gennemførelsen.

Klienter skal fremsende/aflevere legitimation med billede og cpr. nummer og folkeregisteradresse. Rent praktisk betyder det, at man skal vedlægge kopi af enten kørekort eller pas samt sygesikring.


Klientmidler: 

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt konto. Renter tilskrives efter reglerne herom.

Advokatkontorets klientkonto er i
Nordea Bank reg. nr.: 2730, kontonr.: 4379384914


Interessekonflikter: 

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter for advokatkontorets klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter i forhold til de advokatetiske regler. Hvis der opstår en mulig interessekonflikt henviser vi klienten til en anden advokat.


Opbevaring af sager: 

Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i op til 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil dog altid blive tilbage-leveret til klienten ved sagens afslutning.

Behandling af personoplysninger

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokat Christine la Cour er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Advokat Christine la Cour, Smedelundsgade 16.3, 4300 Holbæk,
tlf.nr. 23372317, email: christine@advokatlacour.dk.
Der henvises i øvrigt til ordrebekræftelse i sagen.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at løse juridiske opgaver for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den kontrakt, som vi har indgået med dig i forbindelse med opstart af sagen eller mediationen.

Kategorier af personoplysninger
Vi kan behandle følgende typer oplysninger:

    almindelige
    personfølsomme oplysninger
    oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser samt
    væsentlige sociale problemer.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver/giver adgang til følgende modtagere i det omfang det er nødvendigt for behandling af sagen:

    Offentlige myndigheder
    Databehandlere
    Banker
    Sagens modpart og dennes repræsentant

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine indtastede data, så længe der er et sagligt formål.

De fleste oplysninger vil dog blive slettet indenfor 30 dage fra sagens afslutning, med mindre oplysningerne skal bevares som dokumentation i henhold til de advokatetiske regler.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage og advokatkontoret vil herefter alene opbevare oplysningerne og slette disse ioverensstemmelse med advokatkontorets generelle slettepolitik.Tilbagetræningen skal ske ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er i pkt. 1.


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for  tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, hvorefter databehandlingen ophører.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har advokaten ret til at frasige
sig opgaven.


Advokatkontoret går så længe opgaven løses, ud fra, at samtykket stadig er gældende, medmindre dette er tilbagekaldt.

Dine rettigheder
Efter Persondataforordningen har alle registrerede personer en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Ønsker du at klage over os, vil vi være glade for at høre fra dig først.
Måske kan vi hurtigt rette fejlen, så alle bliver tilfredse. Men du er altid
berettiget til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk